<< Главная страница

економIчний та культурний розвиток Давньо&IUML; РусI, Укра&IUML;ни та Московсько&IUML; держави orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=16061


Близько XV ст. до н. е. (приблизно) вiдгалуження праслов'янських племен вiд iндоєвропейського масиву.
VIII III ст. до н. е. скiфи в Причорномор'ï.
VI IV ст. до н. е. утворення праслов'янських (сколотських) племiнних союзiв у Середньому Приднiпров'ï.
III ст. до н. е. просування сарматських племен до Днiпра.
IV ст. н. е. вторгнення гунiв у Схiдну вропу.
V ст. н. е. гунський племiнний союз пiд владою Аттiли.
Кiнець V початок VI ст. н. е. (приблизно) доба, коли владарював знаменитий лiтописний князь Кий.
VI ст. велике розселення слов'ян. Проникнення слов'ян (славинiв) на Балкани. Утворення майбутнього ядра полянськоï (Києво- Руськоï) держави.
860 р. (за лiтописними свiдченнями) перший похiд Ас- кольда на Константинополь.
866 р. прийняття християнства на Русi за часiв Ас- кольда.
Кiнець IX ст. з'явилися скандинавськi загони (варяги) в Киïвськiй Русi.
882 р. захоплення Києва князем Олегом. Убивство Ас- кольда.
Близько 882 912 pp. князювання Олега.
912 945 pp. князювання Iгоря.
945 964 pp. правлiння княгинi Ольги.
964 972 pp. правлiння Святослава та його походи: розгром Хазарiï, вiйна з Вiзантiєю за Балкани, пiдкорення численних схiднослов'янських племен.
980 1015 pp. правлiння Володимира Святославича (святого).
988 р. офiцiйна дата повторного й остаточного хрещення Русi.
1019 1054 pp. правлiння князя Ярослава Мудрого. Перiод найбiльшого розквiту Давньоруськоï (Украïнськоï) держави.
1037 р. (за уточненими даними 1011 р.) побудова Со- фiïвського собору в Києвi.
1068 р. напад половцiв на Русь. Повстання в Києвi.
1078 1093 pp. правлiння князя Всеволода Ярославича в Києвi.
1097 1103 pp. з'ïзди давньоруських князiв (Любецький, Долобський, Витичiвський тощо) для припинення мiжусобних чвар.
Початок XII ст. створення розгорнутоï, докладноï редакцiï Руськоï Правди.
Близько 1113 1118 pp. лiтопис Нестора (Повiсть минулих лiт).
1113 p. повстання в Києвi.
1113 1125 pp. правлiння Володимира Мономаха останнього централiзованого князя Киïвськоï Русi.
ЗО 40-вi pp. XIII ст. фактичний розпад Киïвськоï Русi на окремi удiльнi князiвства.
Тодi ж виокремлення Володимиро-Суздальського князiвства; початок консолiдацiï ядра майбутнього росiйського (московського) народу (за князя Юрiя Долгорукого).
1147 p. перша лiтописна згадка про мiстечко Москва.
1152 1187 pp. правлiння князя Ярослава Осмомисла в Галичi.
1157 1174 pp. правлiння князя Володимиро-Суздальського Андрiя Боголюбського.
Березень 1169 р. руйнування Києва вiйськами Андрiя Боголюбського.
1185 р. похiд Iгоря Святославича на половцiв; тодi ж створення Слова о полку Iгоревiм.
1199 1205 pp. правлiння Романа Мстиславича Галицького.
1216 р. Липицька битва мiж володимиро-суздальцями та новгородцями.
1223 р. битва руських князiв iз монголо-татарами на рiчцi Калка.
1237 1241 pp. Батиєва навала на Русь.
1219 1264 pp. правлiння Данила Галицького (князя, згодом короля).
40 50-тi роки XIII ст. подорожi Олександра Невсько- го та Данила Галицького до Золотоï Орди.
1256 р. перша лiтописна згадка про Львiв.
1258 1259 pp. ординський перепис володимиро-суз- дальських та новгородських земель, чому активно сприяв Олександр Невський.
1264 1302 pp. (приблизно) правлiння князя Льва Даниловича Галицького.
1263 1303 pp. князь Данило Олександрович володарює в Москвi.
1300 р. переïзд митрополита Петра з Києва у Володи- мир-на- Клязьмi.
1301 р. початок територiального розширення Москви (приєднання Коломни, 1302 р. Переяслава).
1316 1341 pp. княжiння Гедимiна в Литвi.
1327 р. антитатарське повстання в Тверi; посилення Москви внаслiдок ïï лояльноï щодо Золотоï Орди позицiï.
20 40-вi pp. XIV ст. фатальне послаблення Галицько-Волинського князiвства, унаслiдок чого 1349 р. його захопив польський король Казимир.
1362 р. битва на Синiх Водах; перемога Великого Князя Литовсько-Руського Ольгерда (1345 1377 pp.) над монголо-татарським вiйськом, унаслiдок чого значна частина приднiпровських украïнських земель увiйшла до складу цього Великого Князiвства.

економIчний та культурний розвиток Давньо&IUML; РусI, Укра&IUML;ни та Московсько&IUML; держави orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=16061


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация