<< Главная страница

ЗМОВА МОВЧАННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15808


Одним iз переконливих доказiв бiльш раннього хрещення Русi є так звана Змова мовчання, яку блискуче описав украïнський вчений Михайло Юлiанович Брайчевський. У своïх дослiдженнях вiн звернув увагу на те, що в iноземних джерелах того часу повнiстю вiдсутнi вiдомостi про хрещення Русi 988 р. Цiєю подробицею займалися й iншi вченi. Усi отриманi результати свiдчили про досить дивнi обставинi у жодному текстi того часу, що зберiгся, не було виявлено хоч яких- небудь вiдомостей про обернення Русi в християнство наприкiнцi X ст. Польськi, чеськi, угорськi, нiмецькi джерела, а також iталiйськi, французькi та iншi також не згадують цiєï подiï. дине виключення якийсь Тiтмар Мерзебурзький, хоча вiн був обiзнаний тiльки щодо хрещення Великого князя у зв'язку з його одруженням. А про обернення народу або краïни анi слова.
Ще бiльш дивним є мовчання православних джерел, насамперед вiзантiйських та болгарських. Жодна грецька хронiка кiнця X XI столiть про цi подiï нiчого не повiдомляє. Тим часом, у письмових джерелах є вiдомостi про iншi подiï: про падiння Херсонесу, про договiр Володимира Святославовича з iмператором Василем II, про одруження киïв-
ського князя з принцесою Ганною та iн. Але немає жодного натяку на хрещення Володимира та всiєï його краïни, як це описує Повiсть минулих лiт. Аналогiчна картина простежується i в схiдних джерелах. Усе це означає тiльки одне в тi часи Русь IX X столiть уже вважається християнською державою.
На основi описаного вище Брайчевський та деякi iншi дослiдники роблять висновок, що вiдсутнiсть в iноземних джерелах вiдомостей про хрещення Володимиром Русi пояснюється тим i тiльки тим, що офiцiйний акт введення християнства в Киïвськiй державi вiдбувся ще у 860 роцi за Аскольда та Дiра. I хоч пiсля вбивства Аскольда у 882 роцi християнство на деякий час втратило статус державноï релiгiï, в очах навколишнiх краïн Русь була державою християнською.

ЗМОВА МОВЧАННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15808


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация