<< Главная страница

ЩОРОКУ МИ ПОВЕРТАМО ДО УКРА&IUML;НИ КУЛЬТУРНI ЦIННОСТI НА МIЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15860


Юрiй САВЧУК, голова Державноï служби контролю за перемiщенням культурних цiнностей через Державний кордон Украïни:
У нашому законодавствi не передбаченi позицiï, пов'язанi з перемiщенням культурних цiнностей, якi з певних причин опинилися за кордоном. Зокрема, труднощi виникають, коли йдеться про предмети, вивезенi за часiв iснування УРСР з украïнськоï територiï до iнших союзних республiк. Адже тодi iснувала зовсiм iнша процедура, дiяли iншi закони, республiки перебували в рамках єдиного правового поля. На цьому тлi й виникають правовi колiзiï. Оскiльки iкона Покрова Богородицi, що сьогоднi повертається до Украïни, була викрадена, то, згiдно з мiжнародним правом, вона має статус незаконно перемiщеноï. Украïнське законодавство не передбачає безперешкодного повернення таких предметiв у краïну. Але в чинному законодавствi прописана процедура оформлення дарчоï, що слугує пiдставою для звiльнення дару вiд ПДВ. Рiшенням Комiсiï з питань гуманiтарноï допомоги при Кабiнетi Мiнiстрiв у разi передачi культурних цiнностей об'єктам державноï або комунальноï власностi цi цiннос- Т1 звiльняються вiд оподаткування. I Нацiональний музей у Львовi, якому передано Покрову Богородицi, був внесений У загальнонацiональний реєстр таких об'єктiв.
В ефiрi Шустер Live ви говорили, що йдеться не лише про моральний вчинок Iгоря Возякова, а й про дiï, що вiдповiдають нормам мiжнародного права. Про якi саме конвенцiï йдеться? Окрiм того, прозвучало, що одна з двадцяти викрадених у 80-х роках львiвських iкон зберiгається в колекцiï iншого московського колекцiонера. Чи дозволяють згаданi вами мiжнароднi конвенцiï звернутися до колекцiонера та говорити з ним про повернення iкони?
цiла низка документiв. Передусiм iдеться про паризьку Конвенцiю про заходи, спрямованi на заборону та запобiгання незаконному ввезенню, вивезенню та передачi права власностi на культурнi цiнностi вiд 1970 року. У межах нашоï дiяльностi вона є, умовно кажучи, Бiблiєю, основним законом. Конвенцiю ратифiкувала ще 1988 року Верховна Рада УРСР. Згiдно з вимогами саме цiєï конвенцiï й була створена спочатку Нацiональна комiсiя, а згодом i наша служба.
Щодо другоï iкони Розп'яття Хреста з предстоящими то про ïï мiсцеперебування нам стало вiдомо тiльки рiк тому. Вона знаходилася у власностi росiйського колекцiонера Михайла лизаветiна, який помер у вереснi 2009 року. На сьогоднi ще не визначено, кому належить його спадок. А для ведення перемовин щодо повернення iкони потрiбно знати, з ким, власне, ïх вести… Колекцiя лизаветiна стала надбанням громадськостi тiльки нещодавно. Минулого року в росiйському Державному музеï-заповiднику Царицино завершилася виставка предметiв iз його збiрки. Було видано каталог цiєï виставки, серед експонатiв якоï виявилася iкона Розп'яття Хреста з предстоящими. Саме так нам i стало вiдомо про мiсце ïï перебування. До речi, до Росiï вона прибула тiльки 2007-го, до того часу iкона перебувала в колекцiï Глезера в Нiмеччинi.
Колекцiонерам, у власностi яких була ця iкона, було вiдомо, що вона крадена?
_ Я не можу вiдповiсти вам за колекцiонерiв. Тут можуть
бути рiзнi варiанти…
_ В ефiрi ви також сказали, що служба, яку ви очолюєте,
лiквiдується. Хто надалi опiкуватиметься питаннями перемiщення культурних цiнностей?
Згiдно з Положенням про Мiнiстерство культури Украïни, затвердженим указом Президента, функцiï, якi виконує служба, будуть покладенi на це мiнiстерство.
Як ви оцiнюєте таке рiшення?
Оскiльки я державний службовець, то, виходячи з норм чинного законодавства та службовоï етики, не можу давати оцiнки полiтичним рiшенням, якi приймає вище керiвництво держави. Я є одним iз рядових виконавцiв цих рiшень. Але водночас хочу наголосити, що я мав i маю честь очолювати службу, яка принесла Украïнi в час ïï державного становлення дуже багато користi. Аби продемонструвати це, можна обмежитися сухою статистикою. Один iз найстарiших i найбiльших музеïв в Украïнi Нацiональний музей iсторiï Украïни зберiгає у своïх фондах близько 800 тисяч предметiв. Його колекцiï збирав та плекав доволi великий колектив музейних працiвникiв понад 110 рокiв. Водночас штатний розпис нашоï служби з часу ïï заснування, спершу як Нацiональноï комiсiï з питань повернення культурних цiнностей, до цього часу залишався незмiнним i не перевищував 14 осiб разом iз прибиральницею. Але протягом 20 рокiв ця установа сприяла поверненню в Украïну близько 500 тисяч культурних цiнностей. Iдеться не лише про iкони та предмети мистецтва, а й архiви. Ще цифри. У державнiй i комунальнiй власностi на сьогоднi перебуває 450 музеïв. Кожному третьому з них, тобто 150 музеям, наша установа свого часу передала певнi цiнностi. Не кажучи вже про бiблiотечнi та архiвнi заклади. Щороку ми повертаємо Реальних культурних цiнностей на мiльйони гривень. Цi Цифри говорять самi за себе та свiдчать про доцiльнiсть iс-
нування такоï структури особливо зважаючи на специфiку iсторичноï долi Украïни, на сторiччя бездержавного життя, коли сотнi тисяч цiнностей у рiзнi епохи вивозилися за межi держави. До того ж ми маємо одну з найбiльш розпорошених дiаспор, яка не втрачає зв'язок iз батькiвщиною та постiйно передає нашiй державi культурнi цiнностi, документи, архiви.
Пан Колеснiченко (народний депутат, ПР. Авт.) у програмi Шустер Live дуже жваво вiдреагував на iсторiю з поверненням iкони та з ентузiазмом заявив, що треба ухвалювати нову редакцiю закону про ввезення-вивезення культурних цiнностей. То, може, варто скористатися цим моментом?
Ми iз паном Вадимом Колеснiченком спiлкувалися i до ефiру, i пiсля. Але… Минулого року ми розробили нову редакцiю Закону Про вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей , оскiльки попереднiй закон, прийнятий ще у вереснi 1999 року, морально та юридично застарiв. Цей законопроект розроблявся з урахуванням того, що в нашiй державi вже протягом 20 рокiв функцiонує вiдповiдна служба. А у зв'язку з ïï лiквiдацiєю та передачею ïï функцiй до Мiнiстерства культури необхiдно адаптувати й законопроект до новоï нормативно-правовоï бази. А це зробити не так легко. Особливо з огляду на те, що вiдбувається демонтаж служби, тобто звiльнення людей, перевiрки контролюючими органами, пов'язанi з процесом лiквiдацiï…
Коли службу буде лiквiдовано остаточно?
Законодавство на лiквiдацiю передбачає шiсть мiсяцiв. Вiдповiдна постанова Кабмiну з'явилася в березнi, тож уже у вереснi Державна служба контролю за перемiщенням культурних цiнностей через Державний кордон Украïни припинить своє iснування.
Марiя ТОМАК, День
12 липня 20 Up-

ЩОРОКУ МИ ПОВЕРТАМО ДО УКРА&IUML;НИ КУЛЬТУРНI ЦIННОСТI НА МIЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15860


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация