<< Главная страница

ПРИДНАННЯ ДО БОЖЕСТВЕННИХ СМИСЛIВ НАДА РАДIСТЬ БУТТЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15751


Смисл книги всерединi книги. А смисл архiтектурноï споруди залежить вiд мiсцевостi. Вона виростає з певного контексту; треба знати контекст i коли дивитися вранцi, увечерi, взимку чи влiтку. Я написав статтю про украïнське бароко. На Украïнi немає такоï барочноï споруди, до якоï я б не потрапив пiшки на заходi чи сходi. На пiдставi таких особистих вражень i написана ця робота. Спочатку треба вiдчути екстер'єр.
Софiя Киïвська пам'ятка свiтового значення. Такого ж значення, як грецький Парфенон i римський Колiзей. Справа ось у чому: зазвичай християнськi церкви присвячуються або святу (Рiздва, Стрiтення, Великодня…) або якому-небудь святому (Павлу, Миколаю, Петру…). А такоï християнськоï святоï, як Софiя, до XV столiття не було. Це просто образ мудростi. Рiдкiсний, особливий випадок, щоб до XV ст. християнська церква називалася iм'ям Софiï.
Рiч у тiм, що можна говорити про певну паралель мiж афiнським Парфеноном i киïвською Софiєю. Подiбно до того, як афiнський Парфенон збудовано на мiсцi iсторичноï битви з персами киïвську Софiю збудовано на мiсцi iсторичноï битви з печенiгами, пiсля якоï цi кочiвники взагалi зiйшли з iсторичноï арени. Лiтописець пише: Многие утопиша, многие погибаша, а иные бегают до сих пор неизвестно где…
Так само як Парфенон присвячений богинi мудростi Афiнi, киïвська Софiя присвячена Софiï, тобто мудростi. Якби ми з вами поставили перед собою таке завдання: дати лаконiчне визначення, що ж таке античнiсть, то якою була б вiдповiдь? Це концепцiя софiйностi свiту.
Античнi греки дiйшли такоï думки є два типи мудростi. мудрiсть, яка в головi Логос; є мудрiсть, яка в буттi, в речах це Софiя. I тому греки дiйшли висновку, що свiт це книга. Свiт читається, як ми читаємо книгу. У книзi кожний роздiловий знак, кожне слово щось значать. Так само й у свiтi речi мають деякi прихованi, божественнi смисли i приєднання до цих змiстiв надає радiсть буття, радiсне мистецтво. I дає, так би мовити, залучення до певноï життєвоï благодатi. Тому свiт книга… Це поняття виявилося надзвичайно важливим для християнства. Справа в тiм, що християнство це теïстична релiгiя, тобто Бог у нiй не субстанцiя, i Бог там не енергiя, як у брахманiзмi, Бог особистiсть, така ж особистiсть, як кожний iз нас. Ця особистiсть має бiографiю (вангелiє), у неï є характер; вiдомо, що Iсус плакав, але нiколи не смiявся.
Отож, як зв'язати Бога зi свiтом, якщо вiн є субстанцiєю чи енергiєю? Зрозумiло, можна сказати, що в основi усього Бог. А як зв'язати зi свiтом особистiсть? I тодi згадаємо античну концепцiю софiйностi свiту. Свiт, згiдно з нею, це текст Бога, це слова Бога. Звiдси спочатку було Слово, i Слово було в Бога, i Слово було Бог. Таким чином i сам Iсус це Слово з великоï букви, що було на самому початку. I звiдси такий особливий пiïтет перед знаками навколишнього свiту. Скажiмо, киïвський лiтописець може описувати iсторичну битву; i в нього ж… пройшла корова. Те, що пройшла корова, має не менше значення, нiж сама битва! Це знамення, знак чогось, якихось дуже важливих смислiв, можливо, божественних смислiв.
Чому тепер нам стане зрозумiлим у Києвi виникає храм Софiï? Киïвська Русь, i, вiдповiдно, Киïвська держава, народилася на березi великого степового океану. Уявiть собi Великий Степ, що починається бiля Великоï Китайськоï Стiни степи Монголiï, степи Середньоï Азiï, степи Прикаспiю, степи Уралу i степами Украïни та Угорщини вона закiнчується бiля Альп. Великий степ, що охоплює два континенти! Цей Степ був етнiчним казаном, що весь час вихлюпував хвилi навал кочiвникiв.
До речi, цiкава деталь: у нас вiдкрилася тема украïнськоï культури. I як завжди, коли вiдкривається щось нове (як скажiмо, Америку вiдкрили), туди кинулися авантюристи. Ось i зараз в украïнську культуру кинулися авантюристи, якi пишуть казна-що. Я вже не кажу, що дуже шкiдливий вплив справила дiаспора, у якоï не було серйозних матерiалiв. Представники дiаспори наговорили таке, що сприймається тепер як остання iстина. От, скажiмо, пишуть: украïнська
Киïвську Софiю збудовано на мiсцi iсторичноï битви з печенiгами… Вона альтернатива хаосу степу… Чому 13 куполiв? 13 апостолiв, чи то враховуючи Христа, чи то враховуючи Юду… 13 руських племен: поляни, древляни, кривичi, угличi, в'ятичi…
культура селянська. Та взагалi нiяка культура не може бути селянською! Культура виробляється в мiстах. I Украïна особливий регiон свiту. Тут до середини XVII столiття сiл не було як таких. Натиск степу могли витримати тiльки укрiпленi мiсця мiста. Те, що так називалося (потiм, звичайно, виникали села), це були козачi хутори. А козачий хутiр це не село; у козакiв розмовна мова латинь у Тарасi Бульбi головний герой говорить: I я Горацiя латиною читав. Тобто це було зовсiм iнше середовище, щоправда, дуже цiкаве воïн-селянин, воïн-землероб.

ПРИДНАННЯ ДО БОЖЕСТВЕННИХ СМИСЛIВ НАДА РАДIСТЬ БУТТЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15751


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация