<< Главная страница

НАВIТЬ У ВАРШАВI ТА МОСКВI ПРАЦЮВАЛИ КОЗАЦЬКI РОЗВIДНИКИ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=16011


згадки, що невдовзi пiсля початку Визвольноï вiйни козацькi розвiдники дiяли в Галичинi й дiйшли аж до Кракова. В усi усюди ворожого стану, зазначається в iсторичнiй хронiцi, заздалегiдь були посланi люди, якi по крихiтцi збирали все про ворога i своєчасно доповiдали сотникам та полковникам. Останнi поспiшали до самого
Хмеля, тримаючи для такоï нагоди при собi кращих коней…
Засилання до противника пiдставних полонених вiдбувалося досить часто й стало важливим моментом психологiчноï вiйни козакiв. Адже ворог не сподiвався, що козацькi язики, мужньо витримуючи жорстокi тортури, даватимуть наперед запрограмованi й вигiднi для украïнцiв свiдчення.
Ось як описує результати психологiчного тиску Хмельницького польський шляхтич С. Освєнцiм: На самих лише язикiв покладаючись, iз яких нiколи жодноï правди не могли одержати. I це справдi було немаловажною причиною для частоï змiни [ухвалених] на радах рiшень. Бо коли один язик розповiдав, що Хмельницький iде до нас, то ми дерев'янiли, вiшали носи i подумували тут боронитися вiд нього; день- другий його не було видно i [новий] язик розповiдав щось протилежне першому…
Джерела засвiдчують, що взимку 1651 року пiд загальним контролем гетьмана та безпосереднiм керiвництвом старшини Тарасенка козаки провели грандiозну розвiдувальну операцiю. До Корони Польськоï направили близько двох тисяч украïнських шпигунiв, якi збирали найрiзноманiтнiшу iнформацiю, проводили диверсiï та готували повстання. Також вони поширювали чутки про надзвичайну бойову мiць армiï Хмельницького й тим самим викликали панiчний настрiй серед мiсцевого населення. Бiльшiсть козацьких розвiдникiв (до речi, серед них були й жiнки) пiд час виконання цього важливого завдання вдавали iз себе жебракiв, калiк, пiлiгримiв, мандрiвних циркачiв, кобзарiв, в деяких випадках священикiв, прочан або ченцiв.
Керманичу Украïнськоï держави вдалося створити агентурну мережу у Варшавi та столицi Великого князiвства Литовського Вiльно, яка вчасно поставляла необхiдну полiтичну
та вiйськову iнформацiю. Пiсля 1654 року розвiдувальна служба Вiйська Запорiзького провела блискучу операцiю, унаслiдок якоï козацький розвiдник Лук'ян Григорович (Литвин), який був професiйним лiкарем, влаштувався на роботу в Посольський приказ у Москвi.
Хмельницький застосовував силу лише тодi, коли вже хитрiсть виявляла безсилля, писав французький хронiст про козацького гетьмана. Серед козакiв вiн мав такий авторитет, що легко знаходив людей, якi ладнi були загинути, аби втiлити в життя задум полководця.
Анатолiй КОТОВ 21 травня 2010 p.

НАВIТЬ У ВАРШАВI ТА МОСКВI ПРАЦЮВАЛИ КОЗАЦЬКI РОЗВIДНИКИ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=16011


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация