<< Главная страница

БОРОТЬБА ЗА IМ'Я ТА СПАДЩИНУ. IсторичнI долI русинIв та укра&IUML;нцIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15880


Популярний телевiзiйний проект 20072008 рокiв Великi украïнцi, якщо згадаємо, дав доволi неочiкуваний результат: найвизначнiшим украïнцем було визнано давньоруського князя Ярослава Мудрого. Не є таємницею, що навiть органiзатори очiкували бiльш звичного вибору наприклад, чергового визнання генiя Тараса Шевченка. Утiм, великий Кобзар опинився лише на четвертому мiсцi, поступившись у рейтингу симпатiй спiввiтчизникiв стародавньому князю з роду Рюриковичiв, лiкарю Миколi Амосову та провiднику ОУН Степановi Бандерi. Звiсно, що результати смс-голо- сування не є репрезентативною вибiркою громадськоï думки, а скандали щодо проплачених сотень тисяч смс-повiдом- лень пiддають сумнiвам будь-якi отриманi результати, проте це у даному разi манiвцi. Виникає одне цiлком банальне питання: чи легiтимно Ярослав Мудрий опинився в числi украïнцiв? Це питання може дуже по-рiзному сприйматися в середовищi iсторикiв, полiтикiв або ж пересiчних громадян не обтяжених поточною полiтичною доцiльнiстю або надто докладними вiдомостями про перебiг життя князя.
Ярослав Мудрий. Реконструйоване в XX ст. Скульптурне зображення- портретСценарiй проекту Великi украïнцi передбачав, що у кожноï постатi, яка потрапила в десятку найбiльш популярних, буде адвокат, який намагатиметься прихилити симпатiï телеглядачiв на бiк свого героя. Популяризатором Ярослава Мудрого виступив iсторик, колишнiй вiце-прем'єр з гуманiтарних питань та знаний дiяч Партiï регiонiв Дмитро Табачник. Саме вiн, на думку адвоката Степана Бандери Вахтанга Кiпiанi, iнiцiював про- плачене голосування за Ярослава всупереч щирим народним симпатiям до Степана Бандери. Але для нас не має значення, чи вiдповiдають цi звинувачення реальностi, це клопоти органiзаторiв телевiзiйного шоу. Бiльш важливим є те, що Дмитро Табачник є вiдомим пропагандистом славних сторiнок спiльноï iсторiï Украïни й Росiï. Тому його активна симпатiя до давньоруського князя може виглядати не лише даниною полiтичнiй боротьбi з прихильниками справи Бандери, а й наслiдком того, що Ярослав Мудрий є речником саме цiєï бажаноï спiльноï iсторiï, адже за його життя не було й гадки про такi поняття, як Украïна та Росiя, а була лише одна-єдина Русь. Iмовiрно, що з точки зору пана Табачника загальнонацiональна перемога сина Володимира-хрестителя може бути нездоланним аргументом на користь вiрностi украïнського народу iдеï спiльноï iсторiï. Утiм, нiхто з нас не знає наслiдкiв власних дiй…
Звiсно, на речi можна дивитися з рiзних позицiй, i лише звичайна, буденна iсторiя (а не якась спiльна чи окрема) визначить слушнiсть оцiнки. Менi результат телешоу видається геть протилежним: внаслiдок перемоги Ярослава Мудрого украïнцi нарештi привласнили собi Давню Русь, на яку ранiше у звичних уявленнях не надто претендували. Ситуацiя сповнена iронiï: прагнення будь-що обiгнати за голосами Бандеру змусило подолати пристрастi минулого, XX столiття i продовжило нацiональну iсторiю украïнцiв аж на тисячу рокiв. Ярослав Мудрий з подачi дiяча проросiйськоï украïнськоï полiтичноï партiï раптом виявився украïнцем! Хiба що варто протягнути кандидатуру його батька Святого Володимира, визнавши росiянином хоча б його. Тодi б було ще смiшнiше: бо ж який чинник мiг би так суттєво змiнити нацiональнiсть при переходi вiд батька до сина? Але усе це, врештi, дещо абсурднi жарти на полiтико-нацiональнi теми сьогодення. Час звернутися вiд полiтики до науки, яка має дати нам якiсь бiльш надiйнi дороговкази у минулому.

БОРОТЬБА ЗА IМ'Я ТА СПАДЩИНУ. IсторичнI долI русинIв та укра&IUML;нцIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15880


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация