<< Главная страница

1.1 Що таке нацIональна Iдея, що таке IдентичнIсть orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15955


Якщо кожна окрема краïна не зливається з iншими й вiдрiзняється вiд iнших, то так вiдбувається тому, що iснують ïï власнi зовсiм не винятковi, як дехто полюбляє фальсифiкувати, але й не загальнолюдськi цiнностi-правила. Отже, є специфiчнi цiнностi й у Росiï. I вони дiйсно iснують або, скажемо акуратнiше, iснували. Саме цi правила ще в XIX столiттi Федiр Михайлович Достоєвський першим назвав росiйською iдеєю.
Росiйську, або, як тепер часто кажуть, нацiональну iдею (це для нас вузлове поняття) необхiдно визначити, i я ось- ось це зроблю. Тiльки спочатку поясню не чим вона є, а це не менш важливо чим вона не є. Багато хто вважає, що пiд росiйською iдеєю слiд розумiти суто етнiчну, вузьку росiйськонацiональну iдею. Це неправильно. Слово нацiональний має в нашiй мовi двояке значення це подiбнiсть за кров'ю, збереження дiтьми етнiчностi своïх батькiв. Але є й друге значення набагато ширше коли ми говоримо нацiональна безпека, нацiональна збiрна або нацiональний проект, йдеться про загальнонацiональну, загальноросiйську безпеку, збiрну i проект. Також i пiд росiйською iдеєю розумiється загальноросiйська, загальнонацiональна iдея.
Iнша особливiсть нацiдеï полягає в тому, що ïï, як i закони природи, не можна вигадати, але можна виявити. Закони фiзики не створенi самими фiзиками, вони лише ними вiдкритi. Ми розумiємо, що Архiмед не створив, але виявив закон, названий на його честь. Тiло, занурене в рiдину, втрачало у вазi… ще до того, як виштовхувальна сила була помiчена й обчислена вченим iз Сiракуз. Нацiональна iдея розчинена у всiй тканинi нацiональноï культури, у соцiальних стосунках i традицiях будь-якого народу. Тому не можна винайти ïï на полiтичнiй кухнi й укинути в суспiльство, як це в нас неодноразо- во робили високопосадовi держкерiвники. Ïï обчислює i виявляє соцiальна наука з породжуваних i збережених суспiльством культурно-духовних носiïв.
Перейдемо до дефiнiцiï. Нацiональна iдея (далi ми будемо говорити про росiйську iдею) це сукупнiсть граничних (тобто не виведених з iнших пiдстав), глибинних норм i правил, якi характернi для даного суспiльства i вiдрiзняють його вiд iнших суспiльств;
1821-1881Федiр Достоєвський письменник i мислитель, з-пiд пера якого вийшов термiн росiйська iдеяце норми й правила, що iснують об'єктивно (незалежно вiд того, чи усвiдомленi вони кожною окремою людиною), що тривалий час передаються з поколiння в поколiння;
це такi норми, на яких вибудовуються iншi норми та правила даного суспiльства.
Знання нацiональноï iдеï дозволяє адекватно зрозумiти iсторiю даного народу й держави та ефективно прогнозувати майбутнє. Справедливим є i зворотне нерозумiння нацiдеï тiєï або iншоï краïни не дозволяє вибудувати концепцiю минулого й унеможливлює вибудовування адекватного стратегiчного прогнозу. Вiдсутнiсть нацiдеï або ïï деградацiя веде до руйнування краïни.
I ще: нав'язування штучноï, псевдонацiдеï породжує наростаючу соцiальну кризу. Нав'язування протиприродноï нацiдеï призводить до ïï краху або до краху держави, якiй вона нав'язується, або до краху i iдеï, i держави.
Тепер треба пояснити, що концепт, словосполучення нацiональна iдея це особливiсть росiйськоï гуманiтарноï традицiï. У США, ФРН або Великiй Британiï не говорять про англiйську, нiмецьку або американську iдею, але та сама проблема описується тут через термiн iдентичнiсть. Ця категорiя близька до нацiдеï, але все ж таки ïй не тотожна. Визначимо й це важливе поняття.
Соцiальна iдентичнiсть це сукупнiсть властивостей, якостей, характеристик об'єкта або системи, якi вони зберiгають протягом усього свого iснування. Утрата значноï частини таких характеристик або поява принципово нових характеристик та якостей призводить до змiни iдентичностi. Якщо в рiзних системах вирiшальна кiлькiсть властивостей та якостей збiгається, можна говорити, що вони iдентичнi одна однiй.
Спiввiдношення нацiдеï та iдентичностi нагадує спiввiдношення задуму, проекту, ескiзу об'єкта й самого виниклого об'єкта; можна сказати, що нацiдея це нiби ген органiзму, а виниклий органiзм можна порiвняти iз самою iдентичнiстю.

1.1 Що таке нацIональна Iдея, що таке IдентичнIсть orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15955


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация